Pasta de calç aèria CL-90
 

CALÇ AÈRIA CL-90, tambè anomenada PASTA DE CALÇ, CALÇ APAGADA, CALÇ AMARADA o CALÇ GRASSA

DESCRIPCIÓ I PROPIETATS

RESISTÈNCIA / DURABILITAT / ECOLÒGICA / TRANSPIRABLE / ESTÈTICA

La calç és un producte 100% natural, sense additius, obtinguda de l'apagat de l’òxid càlcic (CaO), el producte resultant és una calç blanca en pasta, amb una puresa en hidròxid càlcic (Ca(OH)2) superior al 98%, envellida en cisternes.
Aquesta calç pot ser colorejada amb pigments minerals naturals (terres) i barrejada amb diferents àrids per obtenir estucs i morters, ja siguin per realitzar capes base, intermitges o d'acabat. 
Material transpirable, porós i permeable i ecològic. Material que aporta elasticitat i treballabilitat podent generar una amplia gama d'acabats amb gran varietat de textures i estètiques. 
Evita l’acumulació d'humitats i facilita gràcies a la seva transpirabilitat un ambient "net". És un producte respectuós i avantatjós amb el medi ambient (absorció de CO2 durant el procés de carbonatació).

MODUS D'US

Els morters i estucs preparats a COM-CAL estan a punt per al seu ús, amb la barreja adequada d'àrids. La capa base, amb àrids mes gruixuts de 1 a 4 mm, idealment s'ha d'escardejar sobre el parament humit, el gruix recomanat per capa és entre 1 i 1,5 cm ( en cas de necessitar mes gruix es recomana treballar per capes, esperant que les capes de suport estiguin suficientment "fraguades" com per suportar la següent però no seques per garantir la correcte adherència entre capes. La capa intermitja, que podria ser la final en funció de l'acabat que es vulgui, tindrà un gruix de 3 a 10 mm , normalment pigmentada i amb àrids de granulometria promig de 0,8 mm i normalment calcaris, com marbre o carbonats, encara que les sorres silícies o sorres de riu també son utilitzades freqüentment. La capa d'acabat s'acostuma a realitzar amb pasta pigmentada i pols de marbre amb granulometries d'entre 0 i 1 mm, el gruix d'aplicació oscil·la entre 1 i 3 mm per defecte.

RECOMANACIONS

En condicions climàtiques adverses (pluja, temperatures inferiors a 5 ºC o superiors a 35ºC, vents forts ... ) es recomana no treballar.
No recomanat sobre superfícies hidrofugades.
Utilitzar guants, mascara i ulleres protectores durant la manipulació, al tractar-se d'un producte molt alcalí.
Emmagatzemar tancat hermèticament en lloc sec i cobert.
Mantenir 1 cm d'aigua per sobre de la calç o del morter.

PRESENTACIÓ. 

En pot de 20 kg

La calç aèria està subjecte a la UNE-EN 459/1. 

FAMILIA DE PRODUCTES

 • Calç aèria (blanc natural o pigmentada )
 • Morter de calç aèrea (àrid: carbonat càlcic, o sorra de marbre; mitjana: 0,8mm)
 • Estuc de calç aerea (àrid: carbonat càlcic o pols de marbre;  mitjana: 0,05 mm)

Fitxa tècnica calç aèria CL-90 DCAL
PRODUCTES ASSOCIATS


 • Àrids
 • Pigments
 • Eines
 • Naturbase (NHL)
PIGMENTEM A MIDA

A COM-CAL estem especialitzats en la pigmentació de morters de calç aèria a mida, a partir de òxids de ferro naturals. Reproduim els colors originals dels estucs en obres de restauració de patrimoni i, elaborem els colors desitjats pel client en obres noves, tot seguint els mètodes i els materials utilitzats en les antigues tècniques de colorejar del estucadors. 

 1. Title
 2. Title
 3. Title
 4. Title
 5. Title
 6. Title
 7. Title
 8. Title