SANIMUR. MORTER TÈCNIC ANTIHUMITATS I SALINITATS

SANIMUR és un revestiment especialment destinat a sanejar les obres amb humitats i/o salinitats, formulat per resistir als sulfats. Adequat per restauració d'edificis històrics. És un morter de revoc de sanejament normalitzat tipus "R EN 998.1".

PRESENTACIÓ:

- Sac de 30 kg
- Pallet de 1.470 kg (49 sacs)

CONSERVACIÓ I GARANTIA

- 1 Any a resguard de la humitat i en l'enbalatge original sense obrir
- Responsabilitat civil del fabricant

CONSUM

- 13 kg per cm d'espessor

LIMITACIONS D'ÚS

- SANIMUR no es podrà utilitzar sobre suports de terra, suports submergits i suports de pedra tallada de juntes primes.

SUPORTS ADMESOS

- Tots els suports definits en la Norma NFP 15-201/DTU 26.1, cap 12 / paleteria de mamposteria, maons, pedres rejuntades amb morters poc resistents.

RECOMANACIONS

- Es recomana la colocació d'un tub de drenatge al peu del suport, quan sigui possible. Aixó contribueix de manera significativa al sanejament de les obres.
- En el supòsit de cases individuals, tractar el conjunt.
- En el cas d'edificis elevats, tractar fins a un minim d'1 metre per sobre de les taques d'humitat.
- Quant més important sigui l'espessor, la seva funció de sanejament serà de major durabilitat.
- És sempre preferible tractar les dues cares del suport.
- En el supòsit de suports xops d'aigua, s'haurà d'efectuar un tractament per desaiguar, abans de recobrir amb SANIMUR.

PREPARACIÓ DELS SUPORTS

- Les estructures que tinguin esquerdes o fisures infiltrants, s'hauran de reparar prèviament.
- Purgar la totalitat dels revocs existents i buidar les juntes de 3 a 5 cm de profunditat.
- En el supòsit de reparacions (exemple: reconstrucció de paleteria) aquesta s'hauria de realitzar amb SANIMUR.
- En el cas de càrregues superiors a 3 cm, és necessari col·locar malles galvanitzades.

PREPARACIÓ DE LA BARREJA

- Barrejar mecanicament afegint de 7,5 a 8 litres d'aigua neta per sac de 30 kg i barrejar de 4 a 7 minuts.

SANIMUR

Documentació
SANIMUR
  1. Title
  2. Title
  3. Title
  4. Title